Procurement #4 | Raiffeisen Bank Aval Procurement #5 | Raiffeisen Bank Aval
New MyRaif convenient application
Download Download
 • For private customers
 • For businesses
 • Premium
 • Corporate clients

Procurement

Using modern technology and years of experience, transparency, objectivity and impartiality in selecting suppliers of the basic principles of procurement at Raiffeisen Bank.

Procurement #2 | Raiffeisen Bank Aval
Procurement #3 | Raiffeisen Bank Aval

Completed procurement procedures

Інформаційне повідомлення про проведення Конкурсу (тендеру) з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Райффайзен Банк» на період 2025-2027 рр.

Інформаційне повідомлення про проведення Конкурсу (тендеру) з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Райффайзен Банк» на період 2025-2027 рр.

АТ «Райффайзен Банк» (далі – Банк) запрошує аудиторські фірми до  участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності для Банку (далі – Конкурс).

До участі у Конкурсному відборі запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» та відповідають всім критеріям, визначеним Порядком проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Райффайзен Банк» на період 2025-2027 рр.. (далі- Порядок) (Додаток 1).

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку.

Фінансова звітність та інша відкрита інформація АТ «Райффайзен Банк» доступна на офіційному веб-сайті Банку (www/raiffeisen.ua/documents/Звіти банку.

Предметом Конкурсу є вибір суб’єкта аудиторської діяльності на виконання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2025 рік, за 2026 рік, за 2027 рік.

1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • Аудит та надання меморандуму стосовно Річного пакету звітності Банку, складеного згідно вимог облікових політик Групи RBI та надання звіту до головної аудиторської робочої команди Raiffeisen Bank International AG у відповідності до отриманих інструкцій для даного пакету фінансової звітності.
 • Аудит та надання висновку стосовно Окремої фінансової звітності Банку, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (включаючи звіт про управління (звіт керівництва)) та вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів Національного банку України (далі - НБУ) та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).
 • Аудит та надання висновку стосовно Консолідованої фінансової звітності Банку, складеної українською та англійською мовами та підготовленої у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (включаючи звіт про управління (звіт керівництва)), вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ та НКЦПФР.
 • Проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ, включаючи вимоги Постанови Правління НБУ №141 від 22.12.2017  «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України»,  Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України.
 • Аудит та надання висновку стосовно річної звітності іноземної банківської групи Райффайзен в Україні (включаючи звіт про управління (звіт керівництва)), підготовленої відповідно до вимог Положення про регулювання діяльності банківських груп, затвердженого постановою Правління НБУ від 20 червня 2012 року № 254, зі змінами та доповненнями («Положення № 254»);
 • Надання аудиторського висновку стосовно річної фінансової звітності (Окремої та Консолідованої) підготовленої у відповідності до вимог таксономії UA МСФЗ у форматі XBRL
 • Огляд та надання меморандуму стосовно проведеної перевірки відповідного пакету квартальної звітності Банку, складеного згідно вимог облікових політик Групи RRI та надання звіту до головної аудиторської робочої команди Raiffeisen Bank International AG у відповідності до отриманих інструкцій для відповідного пакету фінансової звітності.
 • Огляд та надання висновку стосовно проміжної квартальної фінансової звітності Банку щодо підтвердження прибутку для включення до нормативу Капіталу, згідно вимог НБУ
 • Аудит та Огляд фінансової звітності Банку повинен проводитись із врахуванням вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів НБУ та вимог Міжнародних стандартах аудиту (МСА).
 • Термін надання аудиторського висновку в рамках надання послуг з обов’язкового аудиту вказанні у п.4.2 розділу 4 Порядку.
 • 2. Інформація та документи, що необхідно надати для участі у Конкурсі:
 • 2.1. Заповнена форма «Інформація про аудиторську фірму» (Додаток 2 до Порядку).
 • 2.2. Заповнена форма «Анкета аудиторської фірми» (Додаток 3 до Порядку).
 • 2.3. Комерційна пропозиція щодо вартості аудиторських послуг.
 • 2.4. Копія чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості.
 • 2.5. Документи, що підтверджують включення  аудиторської фірми до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що містить відомості про аудиторську фірму, яка має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

2.6. Договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами.

2.7. Будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

•          Подача конкурсних пропозицій у системі торгів Банку  ПЗ ORACL iProcurument у період з 20.03.2024 по 03.04.2024 року.

•          Інформування переможця Конкурсу після затвердження результатів Конкурсу Наглядовою Радою Банку.

Банк зберігає за собою право не розглядати пропозиції, що надійшли після встановленого терміну, подані не в повному обсязі або з порушенням умов Конкурсу.

Контактна особа: Коган Інга, Менеджер з управління закупівельними категоріями Департаменту закупівель та роботи із договорами з нерухомого майна та господарських операцій, мобільний: (095) 917 57 97, електронна пошта [email protected]

Заздалегідь вдячні за Вашу зацікавленість щодо участі у Конкурсі.


Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг  з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності АТ «Райффайзен Банк» на період 2025-2027 рр.

Драфт договору про надання аудиторських послуг

Форма цінової пропозиції

Information message on holding a tender for the selection of audit firms to provide audit services for the financial statements of Raiffeisen Bank Aval JSC for the period 2021-2024

INFORMATIONAL MESSAGE 

 On holding the Tender for the selection of audit firms for the provision of Raiffeisen Bank Aval JSC’s financial statement audit services for the period of 2021-2024

 

 

Raiffeisen Bank Aval JSC (hereinafter – Bank) invites audit firms to participate in the tender for the selection of an audit firm (hereinafter – Tender).

 • We invite the audit firms, which are entered to the section of the Register of auditors and audit firms, which is kept according to the law, listing the audit firms authorized to hold the statutory audit of public-interest entities (hereinafter - Register), and meet all the criteria defined in the Tender procedure for the selection of an audit firm for the provision of Raiffeisen Bank Aval JSC’s financial statement audit services for the period of 2021-2024 (Annex 1) to participate in the tender.


THE BANK FINANCIAL STATEMENTS’ AUDIT ASSIGNMENT INCLUDES:

 • The audit and the provision of a memorandum regarding the Annual package of the Bank’s financial statements drafted according to the requirements of RBI Group’s accounting policies and the filing of a report to the chief audit team of Raiffeisen Bank International AG according to the requirements received for this package of financial statements;
 • The audit and provision of the opinion on Separate financial statements of the Bank drafted according to the International Financial Reporting Standards and the requirements of the applicable law, as well as the regulations of the NBU and the NSSMC (National Securities and Stock Market Commission);
 • The audit and provision of the opinion on the Consolidated financial statements of the Bank, which are drafted in Ukrainian and in English according to the requirements of the International Financial Reporting Standards, the requirements of the applicable law, as well as the regulations of the NBU and the NSSMC;
 • Audit of the Report on governance (Management Report) of the Bank;
 • Evaluation of the quality of the Bank’s assets and suitability of collaterals under credit operations, according to the regulatory documents of the NBU (the NBU Board Resolution No. 141 of December 22, 2017, On approval of the Regulation on the evaluation of soundness of banks and the banking system of Ukraine (as amended);
 • Audit and provision of the opinion on the special-purpose annual financial reporting package of the foreign banking group, drafted according
 • to the requirements of the Regulation on governing the activities of banking groups, as approved by the resolution of the National Bank of Ukraine No. 254 of June 20, 2012, as amended (Regulation No. 254);
 • Review and provision of the memorandum on the audit of the respective package of the Bank’s Quarterly statements, drafted according to the requirements of RBI Group’s accounting policies and the filing of the report to the chief audit team of Raiffeisen Bank International AG, according to the guidelines for the respective package of financial statements;
 • Audit and provision of the opinion on the intermediary quarterly financial statements of the Bank in terms of confirming the profit for inclusion to the Capital ratio, according to the NBU’s requirements.

The audit of financial statements of the Bank must be conducted with due account for the requirements of the applicable law, the NBU’s regulations and the requirements of the International Standards on Auditing (IASs).


SCHEDULE OF THE TENDER

 • The submission of competitive bids in the Bank’s e-auction system ORACLE iProcurement SW from 20.02.2020 to 25.02.2020.
 • Notifying the winner of the Tender, according to the Tender procedure for the selection of an audit firm for the provision of Raiffeisen Bank Aval JSC’s financial statement audit services for the period of 2021-2024 (Annex 1).

Contact personOlena Osadets, the chief manager for data quality

of procurement processes, phone number: (050) 3134523, email:  [email protected].

Thank you in advance for your interest in the Tender.

Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval

Tender procedure for the selection of an audit firm for the provision of Raiffeisen Bank Aval JSC’s financial statement audit services for the period of 2021-2024


Raiffeisen Bank Aval #2 | Raiffeisen Bank Aval

Annex 1


Raiffeisen Bank Aval #3 | Raiffeisen Bank Aval

Annex 2


Raiffeisen Bank Aval #4 | Raiffeisen Bank Aval

Annex 3


Market monitoring procedure of software on personnel administration and payroll accounting.

Raiffeisen Bank announces the implementation of a software market monitoring (hereinafter referred to as software) procedure for the administration and management of personnel and payroll. Indicative timing of the procedure: 12.26.2019 - 01.31.2020

The process of market monitoring involves:

to familiarize participants with the requirements for software for administration and management of personnel and payroll;

demonstration of existing / implemented decisions (in formats: on the territory of the Bank / reference visit / webinar) and discussion of budgetary evaluation of the decision

In the Attachment to this announcement we offer you to get acquainted with the general software requirements.

More detailed requirements will be provided after the Confidentiality Disclosure Agreement (NDA) is signed.

The contact person from the Bank regarding the issues of signing the NDA Agreement and clarifying the general terms of participation is Anna Petryk (e-mail: [email protected]).

The request for participation in the procedure of the request should be sent to the specified contact person by 24.12.2019.

Raiffeisen Bank Aval #5 | Raiffeisen Bank Aval

Conducting a software market monitoring procedure


Raiffeisen Bank Aval #6 | Raiffeisen Bank Aval

Addition


Announcement of the results of the Competition (tender) for the selection of the audit firm for the provision of Raiffeisen Bank Aval JSC’s financial statement mandatory audit services for the period of 2021-2024.

Raiffeisen Bank Joint Stock Company announces that the winner of the tender for the selection of the audit firm for the provision of Raiffeisen Bank Aval JSC’s financial statement mandatory audit services for the period of 2021-2024 is the audit firm DELOITTE & TOUCHE UKRAINIAN SERVICES COMPANY LLC.

Three audit firms took part in the tender: DELOITTE & TOUCHE UKRAINIAN SERVICES COMPANY LLC, Ernst and Young Audit Services LLC, RCM Ukraine LLC.

The proposals were evaluated with due consideration of the total score of the participants upon the analysis of the Technical and Commercial component for the selection of the audit firm for the provision of Raiffeisen Bank Aval JSC’s financial statement mandatory audit services for the period of 2021-2024.

According to the bids submitted regarding the audit services, based on the list of the services ordered, DELOITTE & TOUCHE UKRAINIAN SERVICES COMPANY LLC received the highest score.

By the decision of the Supervisory Board of Raiffeisen Bank Aval JSC of 13.11.2020 (minutes No. HP-11/3) DELOITTE & TOUCHE UKRAINIAN SERVICES COMPANY LLC was selected the winner of the competition for the selection of the audit firm for the provision of Raiffeisen Bank Aval JSC’s financial statement mandatory audit services for the period of 2021-2024.

Date: 02.12.2020

Prequalification of the company to support the site of the SME-club "My Business" and the external site www.aval.ua

Raiffeisen Bank announces prequalification of the company to support the site of the SME-club "My Business" and the external site ww.aval.ua. More detailed information is provided in the annexes

Search of participating companies for works on complex reconstruction of the building in the historical part of the city of Kyiv

Raiffeisen Bank Aval announces pre-qualification selection of the company to perform works on complex reconstruction of the building in the historic part of Kiev.Participants must fill out the submitted questionnaire and send it to [email protected]

Raiffeisen Bank Aval #7 | Raiffeisen Bank Aval

Questionnaire


Re-qualification selection of the supplier for the reconstruction of the premises of the and the division of JSC Raiffeisen Bank Aval in Ukraine.

Raiffeisen Bank Aval announces pre-qualification of companies to participate in the monitoring / tenders for construction and maintenance of JSC «Raiffeisen Bank Aval” on Ukraine, who have experience more than 3 years on the following types of work:

-  project works (development of the design project, the design works according to the category about’object  training visualize different zones, supervision, etc.);

- the current repair and reconstruction of office premises and branches of the Bank (involved as a local company, and companies that can perform in Ukraine).

- General Contracting work (repair work, a large range of special work, attract and manage subcontractors);

-  the functions of the customer (approval of necessary documentation and obtaining appropriate opinions from the authorities and under the contract of Agency from the customer);

- separate kinds of construction work (facade work, repair of Windows, electrical works, works on accomplishment of adjoining territory, etc.)

- design and manufacturing conceptual furniture.

All potential participants can fill out a form and send to [email protected] (copy: [email protected]).

 Additional rose’explanations can be obtained by phone: (044) 590-56-35 or (050) 310-77-27 Poturnak Sergey.

Raiffeisen Bank Aval #8 | Raiffeisen Bank Aval

Questionnaire


Retraining continuous selection of suppliers for work in the direction of construction and maintenance of premises for work in office premises and the office of Raiffeisen Bank Aval in Ukraine.

Raiffeisen Bank Aval announces the pre-qualification selection for participation in tenders for the construction and maintenance of Raiffeisen Bank Aval JSC in Ukraine, which have experience of more than 3 years for the following types of work:

- design work (development of a design project, performance of design work in accordance with the object category, preparation of visualization of different zones, author's supervision, etc.);

- current repairs and reconstruction of office premises and branches of the Bank (involving both local companies and companies that can perform in Ukraine);

- General works (repair works, a large range of special works, involvement and management of subcontractors);

- functions of the customer (approval of the necessary documentation and obtaining relevant conclusions from the controlling authorities under the contract of commission from the customer);

- certain types of construction works (facade work, window repair, electrical work, work on the improvement of the adjoining territory, etc.)

- development and manufacturing of conceptual furniture.

All potential participants can complete the proposed questionnaire and send it to [email protected] (копія: [email protected]).

 Additional explanations can be obtained by calling: (044) 590-56-35 or (050) 310-77-27 Poturnak Sergiy.

Raiffeisen Bank Aval #9 | Raiffeisen Bank Aval

Questionnaire


Re-qualification selection of the supplier for works on the reconstruction of the premises of the Mirgorod branch of Raiffeisen Bank Aval, Kharkiv Macroregion at the address Poltava region, the city of Mirgorod.

AT “Raiffeisen Bank Aval” has a front desk of the post office worker of office supplies, paperwork products for consumption of the Bank. Participants need to register the form and form of registration and screening: [email protected] (copy to: [email protected]) in the term until 15-00 07/06/2016.

The questionnaire is a form of registration of the participant in the list.

Raiffeisen Bank Aval #10 | Raiffeisen Bank Aval

Profile


Search for companies - participants in the supply of stationery, paper products to meet the needs of the Bank.

Raiffeisen Bank Aval announces pre-qualification selection of supplier of stationery, paper products for the needs of the Bank.

Participants must fill in the proposed questionnaire and registration form and send it to the following mailbox: [email protected] (with a copy to: [email protected]) in the period up to 15-00 07/06/2016.

The application form and the form of registration are given in the appendixes.

Raiffeisen Bank Aval #11 | Raiffeisen Bank Aval

The potential supplier questionnaire


Raiffeisen Bank Aval #12 | Raiffeisen Bank Aval

Form


Prequalification of tenderers for air conditioners and ventilation systems

Raiffeisen Bank Aval announces the beginning of the preliminary qualification selection of tenderers for the choice of supplier of maintenance and repair of air conditioners and ventilation systems.

In the contribution you will find the participant's form - "RFI cond.xls" and two registers - "Кондиціонери_РБА_Україна.xls" and "Ventilation and conditioning system" RBA_Ukraine.xls ".

In case of interest, please fill out the file "RFI cond.xls" and send it to the email address [email protected].

The deadline for receiving applications is until 12:00 pm June 10, 2016.

For technical questions, please contact Pukhalsky Andriy - (050) 380 4461, [email protected]

For organizational questions, please contact Vitali Grushetsky - (050) 380 4116, [email protected].

Raiffeisen Bank Aval #13 | Raiffeisen Bank Aval

RFI_cond


Raiffeisen Bank Aval #14 | Raiffeisen Bank Aval

Condizionatore


Raiffeisen Bank Aval #15 | Raiffeisen Bank Aval

Ventilation and condizionatore


Search of participating companies for performance of retraining selection of companies for construction works and services for the transfer of ATM in Ukraine, for 2 years.

Raiffeisen Bank Aval announces the pre-qualification selection of the company for mounting / dismantling, repair and construction works (as a result of moving) and transportation of ATMs of Raiffeisen Bank Aval throughout Ukraine for 2 years.

Participants must fill in the submitted questionnaire and send it to [email protected] (copy: [email protected]) until 11-00, 07.04.2016. All explanations can be obtained by calling: (044) 590-56 -35, Poturnak Sergey. The application is presented in the application form.

Raiffeisen Bank Aval #16 | Raiffeisen Bank Aval

Supplement