ДІЯ СІТІ. ОГЛЯД ОСНОВНИХ НОВОВВЕДЕНЬ #3 | Raiffeisen Bank Aval ДІЯ СІТІ. ОГЛЯД ОСНОВНИХ НОВОВВЕДЕНЬ #4 | Raiffeisen Bank Aval
Бережіть себе. Все онлайн в Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
ДІЯ СІТІ. ОГЛЯД ОСНОВНИХ НОВОВВЕДЕНЬ #13 | Raiffeisen Bank Aval ДІЯ СІТІ. ОГЛЯД ОСНОВНИХ НОВОВВЕДЕНЬ #14 | Raiffeisen Bank Aval ДІЯ СІТІ. ОГЛЯД ОСНОВНИХ НОВОВВЕДЕНЬ #15 | Raiffeisen Bank Aval ДІЯ СІТІ. ОГЛЯД ОСНОВНИХ НОВОВВЕДЕНЬ #16 | Raiffeisen Bank Aval ДІЯ СІТІ. ОГЛЯД ОСНОВНИХ НОВОВВЕДЕНЬ #17 | Raiffeisen Bank Aval ДІЯ СІТІ. ОГЛЯД ОСНОВНИХ НОВОВВЕДЕНЬ #18 | Raiffeisen Bank Aval
21 Вересня 2021

ДІЯ СІТІ. ОГЛЯД ОСНОВНИХ НОВОВВЕДЕНЬ

У липні цього року Верховна Рада прийняла Закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», завдяки якому заробив особливий проект для IT галузі - Дія.Сіті. Що він дає підприємцям - в нашому огляді.

Мета нововведення – формування в Україні передової цифрової економіки і зростання частки високотехнологічних продуктів та послуг у загальному ВВП України до 10 відсотків. Вказаним Законом, в якості альтернативи поточним умовам ведення бізнесу в сфері інформаційних технологій, запроваджується спеціальний правовий режим стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні – Дія Сіті – з можливістю долучення (резиденства) до нього визначеного кола суб’єктів господарювання, які відповідають встановленим Законом вимогам, на добровільній основі.

Серед основних заходів стимулювання, які запроваджуються Законом, передбачається:

1) спеціальний режим оподаткування резидентів Дія Сіті (потребує ухвалення окремого закону);

2) спеціальний режим оподаткування винагороди, яка сплачується резидентами Дія Сіті особам, чию працю вони використовують (потребує ухвалення окремого закону);

3) можливість обрання контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин між резидентами Дія Сіті та їх працівниками;

4) особлива форма найму резидентами Дія Сіті фізичних осіб (гіг-контракт);

5) регулювання договорів з негативними зобов’язаннями (про нерозголошення, не переманювання, не конкуренцію);

6) необхідність попереднього погодження кримінально-процесуальних дій щодо резидентів Дія Сіті та їх керівництва з прокурором не нижче рівня прокурора області (потребує ухвалення окремого закону);

7) необхідність попереднього погодження заходів державного нагляду (контролю) щодо резидентів Дія Сіті з керівником або заступником керівника відповідного центрального органу виконавчої влади;

8) стабільність у вигляді державних гарантій не погіршення законодавчого регулювання умов правового режиму Дія Сіті;

9) можливість покласти функції директора компанії на іншу юридичну особу;

10) усунення законодавчих прогалин та колізій щодо розподілу прав на службові розробки та розробки за замовленням та ін.

Скористатись запровадженими Законом нововведеннями можуть юридичні особи, зареєстровані на території України у встановленому законодавством України порядку, незалежно від їх місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності, які відповідають встановленим Законом вимогам щодо:

1) здійснення визначених видів діяльності;

2) розміру середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам;

3) середньооблікової кількості працівників та гіг-спеціалістів;

4) суми кваліфікованого доходу, тобто доходу, отриманого від здійснення визначених видів діяльності;

5) відсутності обставин, які виключають можливість резидентства відповідно до Закону.  

Зупинимось на окремих частинах Закону та розглянемо їх більш детально.

Так, поряд з можливістю резидентів Дія Сіті укладати із працівниками контракти як особливої форми трудового договору, Законом передбачається запровадження нової форми співпраці між компаніями та фахівцями – гіг-контракти, які резиденти Дія Cіті можуть укладати із гіг-спеціалістами на виконання окремих завдань чи проектів.

За визначеннями, що містяться у Законі, гіг-контракт – це цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов'язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов'язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії, передбачені Законом. Гіг-контракт укладається у письмовій, в т.ч. електронній формі.

Гіг-спеціаліст – фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем.

Строк дії гіг-контракту, права, обов’язки та відповідальність сторін гіг-контракту, винагорода гіг-спеціаліста, умови припинення гіг-контракту та інші умови визначаються у гіг-контракті за домовленістю сторін з урахуванням особливостей, визначених Законом. Послуги (роботи), що надаються (виконуються) за гіг-контрактом, можуть полягати у виконанні функцій певної посади, зокрема функцій головного інженера, відповідальної особи, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних під час їх оброблення.

Гіг-контракт припиняється за однієї з таких підстав:

1) угода сторін;

2) закінчення строку дії гіг-контракту;

3) одностороння відмова резидента Дія Сіті від гіг-контракту;

4) одностороння відмова гіг-спеціаліста від гіг-контракту;

5) втрата статусу резидента Дія Сіті;

6) підстави, передбачені гіг-контрактом.

Також Законом (ст.ст. 21-23) врегульовано питання робочого часу та відпочинку, відпусток, а також соціальних гарантій гіг-спеціалістів.

Фактично, запропонована Законом нова форма співпраці є альтернативою існуючій моделі, при якій залучення спеціалістів в ІТ-сфері відбувається на підставі цивільно-правових договорів, за якими виконавці (спеціалісти) повинні бути зареєстровані як ФОП, оскільки їх діяльність має усі ознаки підприємницької. На практиці така форма взаємодії для роботодавців (замовників) є доволі зручною, з огляду на можливість оперативного реагування на потреби бізнесу в частині залучення необхідних спеціалістів під конкретні проекти, регулювання розміру винагороди залежно від участі спеціалістів в тих чи інших проектах тощо. Водночас дещо ускладненим є процес адміністрування податків за «працевлаштованих» ФОП. Крім того, доволі високим залишається ризик визнання у судовому порядку відносин, що виникли у сторін такого цивільно-правого договору,– трудовими, з усіма негативними для сторони замовника наслідками, в т.ч. у вигляді можливості накладення чималих санкцій відповідними контролюючими органами.

Своєю чергою «гіг-контракт» є певним симбіозом – поєднанням загальних засад цивільно-правових договорів і окремих умов та гарантій, притаманних трудовим правовідносинам. На практиці це означає, що оформлення відносин зі спеціалістом на підставі гіг-контракту не потребуватиме від останнього бути зареєстрованим в якості ФОП, що означає спрощення процедури адміністрування податків для сторони замовника. Крім того, сторони можуть врегулювати у такому контракті специфічні питання, притаманні для трудових правовідносин (робочий час, час відпочинку, відпустка, соціальні гарантії тощо). При цьому ризик визнання таких відносин трудовими в силу положень ч. 8 ст. 17 Закону залишається лише у разі підтвердження того, що резидент Дія Сіті ввів фізичну особу в оману щодо правової природи вчиненого правочину. В іншому випадку укладення та/або виконання гіг-контракту не може вважатися вступом у трудові відносини.

Таким чином, створення нової форми співпраці – це певний компроміс між інтересами замовників та виконавців у сфері IT, а також спроба законодавця в умовах існуючої судової практики визнання відносин, що виникають на підставі цивільно-правових договорів, трудовими за наявності в таких договорах окремих умов, які можуть свідчити про фактичне виконання особою трудової функції, – мінімізувати ризик такого визнання щодо відносин, які виникатимуть на підставі гіг-контрактів, прямо закріпивши можливість їх існування та приналежність до цивільно-правових на рівні закону. Наскільки виправданим і ефективним з практичної точки зору виявиться вказаний підхід, покаже час.

Окремо варто звернути увагу на те, що застереження про укладення саме гіг-контракту має прямо міститись у договорі в силу прямої вказівки на те (імперативної норми) в Законі. В іншому разі укладений цивільно-правовий договір не вважатиметься гіг-контрактом.

Неоднозначну реакцію викликає такий захід стимулювання, передбачений Законом, як гарантування державою не погіршення законодавчого регулювання умов правового режиму Дія Сіті без конкретизації механізмів такого гарантування.

Доволі прогресивним, стало закріплення Законом можливості делегування функцій виконавчого органу юридичної особи іншій юридичній особі. Така модель корпоративного управління використовується в багатьох країнах світу і вже довела свою ефективність, зокрема, через можливість залучення професійних управлінців з покладенням на них підвищеної відповідальності за результати роботи та встановлення додаткових критеріїв, яким має відповідати компанія – управитель, в т.ч. в частині підтвердження та підтримання певного рівня фінансового стану. 

Василь Шеретько

Старший юрист «ЮФ «Антіка»